Kur­šė­nuo­se su­reng­tas grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių tur­ny­ras. Tai pirmos varžybos duris atvėrusioje naujoje Dau­gė­lių mik­ro­ra­jo­ne im­ty­nių sa­lėje. Išmėginti jėgas į turnyrą atvyko sportinininkai iš Anykš­čių, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių bei Vil­niaus mies­tų ir ra­jo­nų.

Tiesa, ant imtynių kilimo šeiminikai nebuvo svetingi. Iš vienuolikos aukso medalių tik du iškeliavo į kitus miestus. Svoryje iki 25 kilogramų nugalėjo Rokas Čepauskas, o tarp imtynininkų, sveriančių 32 kilogramus, pajėgiausias buvo Edvinas Stanišauskas iš Klaipėdos.

Kiti aukščiausios prabos apdovanojimai pasiliko Šiaulių rajone.

Pri­zi­nin­kais tarp pa­čių leng­viau­sių­jų (iki 20 kg) spor­ti­nin­kų pir­mą­sias dvi vie­tas lai­mė­jo kur­šė­niškiai Lu­kas Min­dau­gas Jo­nuš­kis ir Ka­jus Ra­da­vi­čius, tre­čią­ją – Be­ne­dik­tas Šli­čius ir Vi­lius Sa­ba­liaus­kas.

Iki 32 ki­log­ra­mų ka­te­go­ri­jo­je gruz­die­tis Vy­gan­das Ser­va – ant­ras.

Iki 35 kg pir­mas kur­šė­niš­kis Jus­tas Ja­ka­vic­kas, ant­ras – šiau­lie­tis Do­mi­ny­kas Muš­nec­kis.

Iki 37 kg ka­te­go­ri­jo­je pir­mą­sias dvi vie­tas lai­mė­jo Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­niai Ug­nius Spai­čys ir Er­nes­tas Jo­cas.

Iki 38 kg pir­mas – šiau­lie­tis Ed­ga­ras Gend­vi­lis, ant­ras – kur­šė­niš­kis Ar­tū­ras Put­ra­men­tas, tre­čio­je vie­to­je – kur­šė­niš­kis Dei­vi­das Rud­nic­kas ir gruz­die­tis Vy­tau­tas Ser­va.

Iki 45 ir 50 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­se sa­vo am­žiaus gru­pė­se nu­ga­lė­jo kur­šė­niškiai Ge­das Mi­la­šaus­kas, Gy­tis Ku­le­vi­čius ir Ka­ro­lis Var­pu­čians­kis.

Iki 57 kg dvi pir­mą­sias vie­tas lai­mė­jo Do­vy­das Ju­cius ir Dau­man­tas Mi­niaus­kas iš Kur­šė­nų.

Iki 70 kg kur­šė­niš­kis Re­das Mi­la­šaus­kas – pir­mas, šiau­lie­tis Žy­gi­man­tas Kra­men­ka – ant­ras.

Sa­lės ati­da­ry­mo pro­ga varžybų dalyvius ir svečius pa­svei­ki­no ša­lies im­ty­nių fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Da­rius Če­paus­kas. Federacijos vadovas pasidžiaugė, kad Šiaulių rajono savivaldybės valdžia neabejinga seniausiai sporto šakai ir skyrė lė­šų salės re­mon­tui ir šildymui sutvarkyti. Savo ruožtu Lietuvos imtynių federacija kuršėniškiams padovanojo imtynių kilimą.

Va­sa­rą nu­ma­ty­ta sa­lę iš­da­žy­ti, pa­keis­ti lan­gus ir užbaigti smulkius remonto darbus.

www.imtynes.lt  informacija