INFORMACIJA DĖL NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į
6-12 KLASES
PANEVĖŽIO SPORTO VIDURINĖJE MOKYKLOJE

http://www.sporto.panevezys.lm.lt

Stojantieji dokumentus gali pateikti tiesiogiai adresu Liepų al. 2, Panevėžys, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki gegužės 11 dienos.

     Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymąpriimti į mokyklą. Prašymą už iki 14 metų vaiką pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–18 metų vaikas prie prašymo turi pridėti vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;

     2. gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją;

    3. sporto medicinos centro pažymą (forma 068/a „Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ arba atsiveža kraujo, šlapimo tyrimų pažymas ir gegužės 14 d. sveikatą tikrinsis Panevėžio sporto medicinos centre.

4. nacionalinės sporto šakos federacijos raštą, patvirtinantį, kad stojantysis atitinka meistriškumo rodiklius, nustatytus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“.

5. I pusmečio mokymosi pasiekimų įvertinimus, patvirtintus mokyklos direktoriaus. Stojantieji į 11 ar 12 klasę mokykloje pildo individualų ugdymosi planą;

6. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta);

7. medicininę pažymą F-0-027/a.

Nepateikus visų dokumentų iki nurodytos datos, vaikas atrankoje į mokyklą nedalyvauja.

Mokinių atranka į 6-12 klases bus vykdoma mokykloje gegužės 14 d. nuo 10 val. (I etapas)

Jeigu nacionalinės sporto šakos federacijos rašto stojantysis neturi, mokykloje patikrinama, ar jis viršija Lietuvos moksleivių EUROFITO fizinio pajėgumo testavimo, vieno testo 10 balų rodiklį, likusių testų rodiklių – 7 balų vidurkį;

Stojančiuosius vertins ir atrinks mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo komisija ir Sporto medicinos, Fizinio pajėgumo vertinimo, Pasirinktos sporto šakos dalyko vertinimo grupės.

Informacija teikiama telefonais: 8 611 37751, 8 600 26340, 8 698 10735,

el.paštu: rastine@sporto.panevezys.lm.lt,
pav.ugdymui@sporto.panevezys.lm.lt,
pav.sportui@sporto.panevezys.lm.lt

Įstojusiųjų į mokyklą sąrašai bus paskelbti mokyklos internetinėje svetainėje.

Direktorė Jūratė Pauliukienė