Šis kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti:

 1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, kai ne mažiau kaip pusė projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su fizinio aktyvumo veiklomis*;
 2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas, kai ne mažiau kaip pusė projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidomis;
 3. Sporto renginių organizavimas, kai ne mažiau kaip pusė projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios sporto renginio (-ių) organizavimo išlaidomis;

Kvalifikacijos tobulinimas, kai ne mažiau kaip pusė projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su kvalifikacijos tobulinimo veiklų išlaidomis.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2019 m. kovo 26 d. 24:00 val.

PARAIŠKŲ TEIKIMO BŪDAS

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje adresu http://paraiskos.srf.lt.

 SPORTO PROJEKTŲ PRIORITETAI IR SPECIALIEJI VERTINIMO KRITERIJAI

Šiam kvietimui taikomi prioritetai:

 1. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projekto veiklas;
 2. Skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas;
 3. Asmenys skatinami reguliariai (2–4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose.

REKOMENDUOJAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 1. Sporto įstatymas: https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a55037d0dcd611e89a31865acf012092;
 2. Aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8ca43f20254b11e9bf1ef395f41d6fbc
 3. Taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/882d0500306611e9b66f85227a03f7a3
 4. Sporto strategija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5149504F601C;
 5. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31A566B1512D/OKkwPNbfzS;
 6. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos patvirtinimo“: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/85dc93d000df11e4bfca9cc6968de163/EqCSvuXXpG;
 7. Sporto strategijos įgyvendinimo planas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f8b7e1093ed11e380b38b32042e57ec/WudpYhAWSZ
 8. Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ed6be240c12511e6bcd2d69186780352;
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc/mXsebbCucK;
 10. Kiti sporto sritį reglamentuojantys nacionaliniai ir tarptautiniai dokumentai.