Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­svei­kin­tos Eu­ro­pos im­ty­nių čem­pio­na­te aukš­tas vie­tas iš­ko­vo­ju­sios ir ke­lia­la­pius į Eu­ro­pos žai­dy­nes pel­niu­sios Da­nu­tė Do­mi­kai­ty­tė ir Ka­mi­lė Gau­čai­tė.

Eu­ro­pos im­ty­nių čem­pio­na­tas vy­ko ba­lan­džio 8–14 die­no­mis Ru­mu­ni­jo­s sostinėje Bu­ka­reš­te. Čem­pio­na­to ma­ža­ja­me fi­na­le dėl me­da­lių ko­vo­jo šiau­lie­tės D. Do­mi­kai­ty­tė (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 68 kg) ir K. Gau­čai­tė (iki 76 kg). Abiem spor­ti­nin­kėms ne­pa­vy­ko už­si­ka­bin­ti bron­zos me­da­lių, jos li­ko penk­to­se vie­to­se, ta­čiau šis aukš­tas re­zul­ta­tas pa­do­va­no­jo spor­ti­nin­kėms ke­lia­la­pius į Eu­ro­pos žai­dy­nes Mins­ke (Bal­ta­ru­si­ja).

Eu­ro­pos žai­dy­nė­se Lie­tu­vai at­sto­vaus ir Kor­ne­li­ja Zai­ce­vai­tė, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 kg užė­mu­si 14 vie­tą.

Per laip­te­lį iki ke­lia­la­pio li­ko Vik­to­ri­ja Au­gus­taus­kai­tė, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 62 kg užė­mu­si 15 vie­tą.

Vi­sos mer­gi­nos tre­ni­ruo­ja­si Šiau­liuo­se spor­to cent­re „At­ža­ly­nas“ ir Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je. Mer­gi­nas tre­ni­ruo­ja Ai­va­ras Ka­se­lis, And­rius Stoč­kus, Tat­sia­na Bok­han bei Gai­lu­tė Stoč­kie­nė.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.