Asmenys, pageidaujantys mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio (6-8, I-II gimnazijos klasės) ir vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasės) kartu su sporto ugdymu) programas kasdieniu arba nuotoliniu mokymosi būdu, kovo 01 d. – birželio 07 d. (I priėmimo etapas) ir birželio 10 – rugpjūčio 27 d. (II etapas) dokumentus gali pateikti tiesiogiai adresu: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius, Mokinių priėmimo komisijai (105 kab., darbo laikas: 9.00-16.00 val.), elektroniniu paštu (rastine@ozo.vilnius.lm.lt) ir registruotu laišku.

Pageidaujantys mokytis Gimnazijoje Priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Nustatyto pavyzdžio rašytinį prašymą (Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 14-16 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą). Prašymo formą rasite: www.ozogimnazija.lt (paskyroje „Priėmimas“).
 2. Pirmojo pusmečio pasiekimų pažymėjimą.
 3. Pageidaujantis mokytis I gimnazijos klasėje pateikia 8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimo kopiją (iki 06-07).
 4. Pageidaujantis mokytis III gimnazijos klasėje pateikia pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją ir pažymą apie užsienio kalbų mokėjimo lygį.
 5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Lietuvos sporto medicinos centro (adresas: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius) „Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą“,       patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, (Forma 068/a).
 7. Nacionalinės sporto šakos federacijos rekomendaciją-raštą, patvirtinantį, kad asmuo atitinka meistriškumo rodiklius, nustatytus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“.
 8. Dokumentų kopijas apie mokinio pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose.
 9. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta). (Tik asmenims, atvykstantiems mokytis iš kitų Lietuvos regionų).
 10. Asmens nuotraukas (2 vnt.) (3×4 cm).

Priėmimo pirmenybė teikiama prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų sportininkams.

 Vilniaus Ozo gimnazija vienintelė Lietuvoje siūlo tiesioginį (sinchroninį) nuotolinį mokymą asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties kartu su sporto ugdymu programas:

Išvykusieji į ilgalaikes treniruočių ar varžybų stovyklas, sportuojantys užsienio šalių sporto klubuose nuotoliniu būdu gali mokytis visose bendrojo ugdymo klasėse (1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse). Mokiniams siūloma:

 • Lankstus patogus pamokų, konsultacijų ir darbų atlikimo tvarkaraštis.
 • Mokytojų konsultacijos Skype programa kiekvienos pamokos metu.
 • Pilnavertis reguliarus mokymąsis su visomis kiekvienam mokomajam dalykui profesionaliai parengtomis e.pamokomis.

Daugiau informacijos: http://ozogimnazija.lt > Nuotolinis mokymas

Kontaktai pasiteiravimui:

Alvidas Raškauskas

Vilniaus Ozo gimnazijos

Sporto skyriaus vedėjas

Tel.nr.: +370 612 41577,  el. paštas: alvidas.raskauskas@ozogimnazija.lt

Vilda Skairienė

Vilniaus Ozo gimnazijos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel.nr.: +370 61878937,  el. paštas: vskairiene@yahoo.com

2017 Vilniaus Ozo gimnazija KVIETIMAS PDF