Klaipėdos miesto imtynių sporto klubas „KOVA”

Adresas

  • Tilžės g. 51/ Taikosg. 61a, Klaipėda
  • Viesulo sporto centras

Imtynių rūšis

Garikų-romėnų imtynės

Kontaktai

  • +370 686 406 82
  • +370 613 812 88
  • treneris@balticum-tv.lt
  • viesulocentras.lt/sporto_sakos/graiku-romenu-imtynes/
  • facebook.com/profile.php?id=100063482621201

Apie klubą

Į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai. Už mokymąsi Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre bei už kitas atlygintinai teikiamas centro paslaugas mokamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis.

Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras dirba pagal sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų priedo ,,Mokymo grupių komplektavimas, pratybų valandų ir varžybų skaičius sporto mokymo įstaigose” reikalavimus.

Priėmimas sportuoti

Į graikų-romėnų imtynių sporto šaką priimami berniukai ir mergaitės nuo 5 metų;

Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami tėvų (globėjų) prašymu.

Kartu su prašymu pateikiamas sveikatos priežiūros įstaigos leidimas.

Prašymai sportuoti Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre priimami nuo rugsėjo 1 dienos.

Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus.

Į meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes priimami ugdytiniai, atitinkantys Kūno kultūros ir sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas.

Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu.

Kiekvieno vaiko priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi, kurioje fiksuojama ugdymo programa, mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale.

Ugdytiniai, atvykę iš kitų Sporto mokymosi įstaigų, priimami pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. Itin gabūs ugdytiniai trenerių tarybos siūlymu ir direktoriaus įsakymu gali būti priimami į aukštesnę sporto mokymo grupę.

Klaipėdos miesto tarybos nustatytas mokestis už užsiėmimus 10.00 Eur už vieną mėnesį.

Klubo treneriai

Gediminas Jonuškis
Gediminas Jonuškis
+370 674 016 00
Alvydas Tilenis
Alvydas Tilenis
+370 612 35 828
Tomas Gricius
Tomas Gricius
+370 607 137 57