2019-2020 KVIETIMAS_į Ozo gimnaziją

VILNIAUS OZO GIMNAZIJA KVIEČIA MOKYTIS MOKSLEIVIUS PAGAL SPECIALIZUOTO UGDYMO
(PAGRINDINIO IR VIDURINIO KARTU SU SPORTO UGDYMU) PROGRAMAS
Asmenys, pageidaujantys mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio (7-8, III
gimnazijos klasės) ir vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasės) kartu su sporto ugdymu)
programas kasdieniu arba nuotoliniu mokymosi būdu, kovo 01 d. – gegužės 25 d. (I priėmimo
etapas) ir rugpjūčio 26 d. – rugpjūčio 27 d. (II etapas) dokumentus gali pateikti tiesiogiai adresu:
Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius, Mokinių priėmimo komisijai (105 kab., darbo laikas: 9.00-16.00 val.),
elektroniniu paštu (rastine@ozo.vilnius.lm.lt) ir registruotu laišku.
Pageidaujantys mokytis Gimnazijoje Priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:
1. Nustatyto pavyzdžio rašytinį prašymą (Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų
(globėjų, rūpintojų); 14-16 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų
(globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą). Prašymo formą rasite: www.ozogimnazija.lt
(paskyroje „Priėmimas“).
2. Pirmojo pusmečio pasiekimų pažymėjimą.
3. Pageidaujantis mokytis I gimnazijos klasėje pateikia 8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų
pažymėjimo kopiją (iki 06-20).
4. Pageidaujantis mokytis III gimnazijos klasėje pateikia pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo
kopiją ir pažymą apie užsienio kalbų mokėjimo lygį.
5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
6. Lietuvos sporto medicinos centro (adresas: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius) „Sportuojančiojo
sveikatos patikrinimo medicininę pažymą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų
veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, (Forma 068/a).
7. Nacionalinės sporto šakos federacijos rekomendaciją-raštą, patvirtinantį, kad asmuo atitinka
meistriškumo rodiklius, nustatytus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219
„Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“.
8. Dokumentų kopijas apie mokinio pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose.
9. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą
savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta). (Tik asmenims, atvykstantiems
mokytis iš kitų Lietuvos regionų).
10. Asmens nuotraukas (2 vnt.) (3×4 cm).
Priėmimo pirmenybė teikiama prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų sportininkams.
Vilniaus Ozo gimnazija siūlo:
 Specialų pamokų tvarkaraštį, leidžiantį mokiniams dalyvauti treniruotėse 2 kartus per dieną.
 Vilniaus m. savivaldybės finansuojamą maitinimą (pietus) Vilniaus m. mokiniams.
 Mokiniai, atvykę iš Lietuvos regionų, apgyvendinami bendrabutyje, suteikiamas visos dienos
maitinimas.
 Nepertraukiamą ugdymo procesą ilgalaikių stovyklų ir varžybų metu.
Vilniaus Ozo gimnazija vienintelė Lietuvoje siūlo tiesioginį (sinchroninį) nuotolinį mokymą
asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties kartu su sporto
ugdymu programas:
Išvykusieji į ilgalaikes treniruočių stovyklas ir varžybas, sportuojantys užsienio šalių sporto klubuose
nuotoliniu būdu gali mokytis visose bendrojo ugdymo klasėse (1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse).
Mokiniams siūloma:
 Lankstus patogus pamokų, konsultacijų ir darbų atlikimo tvarkaraštis.
 Mokytojų konsultacijos Skype programa kiekvienos pamokos metu.
 Pilnavertis reguliarus mokymąsis su visomis kiekvienam mokomajam dalykui profesionaliai
parengtomis e.pamokomis.
Daugiau informacijos: http://ozogimnazija.lt > Nuotolinis mokymas
Kontaktai pasiteiravimui:
Alvidas Raškauskas
Vilniaus Ozo gimnazijos
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Tel.nr.: +370 612 41577, el. paštas: alvidas.raskauskas@ozogimnazija.lt
Vilda Skairienė
Vilniaus Ozo gimnazijos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel.nr.: +370 61878937, el. paštas: vskairiene@yahoo.com


Dėl mokymų sporto specialistams ir instruktoriams

Siunčiame Jums susipažinimui Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-727 patvirtintą
aprašą dėl Mokymų, suteikiančių teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto
meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto
meistriškumo sporto instruktoriumi, organizavimo ir įgytų kompetencijų
tobulinimo tvarkos.

https://www.smm.lt/uploads/documents/Sportas/isakymai/%C4%AEsakymas%20d%C4%97l%20mokym%C5%B3%20sporto%20specialistams%20ir%20instruktoriams_PASIRASYTAS.docx


Kvietimas studijuoti Mykolo Riomerio universitete

Kviečiame studijuoti magistrantūros programoje „Sporto industrijų vadyba“ Mykolo Romerio universitete, Vilniuje.

Studijos organizuojamos 2 metus, ištęstiniu būdu. Suteikiamas Verslo vadybos magistro laipsnis.

Mokomės nuolat ir sužinome įvairių sporto bei fizinio aktualijų kiekvieną dieną. Siekiame pažangos, būti išklausyti, suprasti ir turime aspiracijas keistis patys ir keisti supantį pasaulį. Tam reikalingos naujos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos.

Turėsite unikalią galimybę dalintis patirtimis, įsitraukti į vykdomų projektų veiklas, atlikti mokslinius tyrimus ir prisidėti prie sporto šakos, bendruomenės vystymo per sportą.

Dėstytojų kompetencija, individualizuotos studijos, studijų proceso kokybės užtikrinimas – tai ką galime pasiūlyti geriausio.

Daugiau apie programą: https://www.mruni.eu/lt/studijos/magistranturos-studijos/sporto-industriju-vadyba/?clear_cache=Y

Pasidalinkite šia informacija.

Susisiekime, jei kils klausimų.

Vilma Čingienė, programos koordinatorė

El.paštas: v.cingiene@mruni.eu