2019-2020 KVIETIMAS_į Ozo gimnaziją

VILNIAUS OZO GIMNAZIJA KVIEČIA MOKYTIS MOKSLEIVIUS PAGAL SPECIALIZUOTO UGDYMO
(PAGRINDINIO IR VIDURINIO KARTU SU SPORTO UGDYMU) PROGRAMAS
Asmenys, pageidaujantys mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio (7-8, III
gimnazijos klasės) ir vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasės) kartu su sporto ugdymu)
programas kasdieniu arba nuotoliniu mokymosi būdu, kovo 01 d. – gegužės 25 d. (I priėmimo
etapas) ir rugpjūčio 26 d. – rugpjūčio 27 d. (II etapas) dokumentus gali pateikti tiesiogiai adresu:
Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius, Mokinių priėmimo komisijai (105 kab., darbo laikas: 9.00-16.00 val.),
elektroniniu paštu (rastine@ozo.vilnius.lm.lt) ir registruotu laišku.
Pageidaujantys mokytis Gimnazijoje Priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:
1. Nustatyto pavyzdžio rašytinį prašymą (Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų
(globėjų, rūpintojų); 14-16 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų
(globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą). Prašymo formą rasite: www.ozogimnazija.lt
(paskyroje „Priėmimas“).
2. Pirmojo pusmečio pasiekimų pažymėjimą.
3. Pageidaujantis mokytis I gimnazijos klasėje pateikia 8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų
pažymėjimo kopiją (iki 06-20).
4. Pageidaujantis mokytis III gimnazijos klasėje pateikia pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo
kopiją ir pažymą apie užsienio kalbų mokėjimo lygį.
5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
6. Lietuvos sporto medicinos centro (adresas: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius) „Sportuojančiojo
sveikatos patikrinimo medicininę pažymą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų
veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, (Forma 068/a).
7. Nacionalinės sporto šakos federacijos rekomendaciją-raštą, patvirtinantį, kad asmuo atitinka
meistriškumo rodiklius, nustatytus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219
„Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“.
8. Dokumentų kopijas apie mokinio pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose.
9. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą
savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta). (Tik asmenims, atvykstantiems
mokytis iš kitų Lietuvos regionų).
10. Asmens nuotraukas (2 vnt.) (3×4 cm).
Priėmimo pirmenybė teikiama prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų sportininkams.
Vilniaus Ozo gimnazija siūlo:
 Specialų pamokų tvarkaraštį, leidžiantį mokiniams dalyvauti treniruotėse 2 kartus per dieną.
 Vilniaus m. savivaldybės finansuojamą maitinimą (pietus) Vilniaus m. mokiniams.
 Mokiniai, atvykę iš Lietuvos regionų, apgyvendinami bendrabutyje, suteikiamas visos dienos
maitinimas.
 Nepertraukiamą ugdymo procesą ilgalaikių stovyklų ir varžybų metu.
Vilniaus Ozo gimnazija vienintelė Lietuvoje siūlo tiesioginį (sinchroninį) nuotolinį mokymą
asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties kartu su sporto
ugdymu programas:
Išvykusieji į ilgalaikes treniruočių stovyklas ir varžybas, sportuojantys užsienio šalių sporto klubuose
nuotoliniu būdu gali mokytis visose bendrojo ugdymo klasėse (1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse).
Mokiniams siūloma:
 Lankstus patogus pamokų, konsultacijų ir darbų atlikimo tvarkaraštis.
 Mokytojų konsultacijos Skype programa kiekvienos pamokos metu.
 Pilnavertis reguliarus mokymąsis su visomis kiekvienam mokomajam dalykui profesionaliai
parengtomis e.pamokomis.
Daugiau informacijos: http://ozogimnazija.lt > Nuotolinis mokymas
Kontaktai pasiteiravimui:
Alvidas Raškauskas
Vilniaus Ozo gimnazijos
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Tel.nr.: +370 612 41577, el. paštas: alvidas.raskauskas@ozogimnazija.lt
Vilda Skairienė
Vilniaus Ozo gimnazijos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel.nr.: +370 61878937, el. paštas: vskairiene@yahoo.com


2019 Anykščiai Cup nuostatai

TARPTAUTINIS GRAIKŲ-ROMĖNŲ IMTYNIŲ TURNYRAS „ANYKŠČIAI 2019“

 NUOSTATAI

Varžybos vyks 2019 m. gegužės 24 – 26 dienomis, Anykščių sporto ir laisvalaikio centre        “Nykščio namai” Liudiškių g. 18.

Komandų atvykimas ir svėrimas 2019 m. gegužės 24 d. iki 20.00 val., 25 dieną nuo 9.30 val. iki 10.30 val.

Varžybų pradžia 11.00 val. Finalinės kovos 16.00 val.

                                                 DALYVIAI,  SVORIO KATEGORIJOS

Amžiaus grupės ir svorio kategorijos:

2004 – 2006 m.   38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 kg.

2007 – 2009 m.   27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 kg.                                                                                                      

                                                  APDOVANOJIMAI 

I – III vietas laimėję sportininkai ir komandos apdovanojami medaliais ir taurėmis.

Telefonai pasiteiravimui: Algirdas Pupkis (+370 620 64546), Renatas Puikis (+370 686 34426); el. paštas: renatas@puikis.com

                                           TRENIRUOČIŲ STOVYKLA

 Anykščiai 2019.05.26-31 d.

Šių metų gegužės 26-31 dienomis Anykščiuose vyks mokomoji treniruočių
stovykla. Į stovyklą kviečiami sportininkai gimę 2004-2006 m.
Išankstinė dalyvių registracija iki 2019-05-20 dienos.
Dalyvauja: UKR, NOR, LAT, ISR
Stovyklos dalyvių, trenerių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidos
apmoka komandiruojanti organizacija. Kaina parai 25 eurai.

Telefonas pasiteiravimui + 37068634426 Renatas Puikis.

Nelaimingo atsitikimo atveju organizatoriai suteikia tik pirmąją pagalbą